شماره تماس : 8070-602-416

  canada

Save

Save

گل خوش - EYEBRIGHT

کد: 338

گل ها معمولاً به صورت انتهایی و متقارن بوده که گلبرگ های پایینی آن مانند لَب است

خرزهره - OLEANDER

 کد: 240

به عنوان گیاه زینتی در بسیاری از نقاط دنیا کاشته می شود.

خشخاش کالِندین / خشخاش مامیران - CELANDINE POPPY

کد: 228

این گیاه بیشتر به دلیل گل های زردرنگش اهمیت دارد