شماره تماس : 8070-602-416

  canada

Save

Save

شیشه شور - CRIMSON BOTTLEBRUSH

کد:399

این درختچه دارای برگهای سبز متمایل به خاکستری بوده

گل شاهپسند - LANTANA

کد:385

گل های این گیاه به صورت دسته ای بوده و حتی تنوع رنگی بر روی یک دسته نیز دیده می شود

شقایق شرقی - ORIENTAL POPPY

 352: کد

این گیاه دارای شاخ و برگ و ساقه های مودار در فصل بهار است

شاه بلوط - SWEET CHESTNUT

کد: 305

شاه بلوط ، درختی برگریز وگلدار با سرعت رشد متوسط میباشد