شماره تماس : 8070-602-416

  canada

Save

Save

گل صد تومانی چینی - CHINESE PEONY

کد:400

ریشه گل صد تومانی چینی برای کاهش تب و درد و...

گل صد توماني طلایی - GOLDEN PEONY

  کد:371

این گونه بومی کوههای قفقاز در آذربایجان ، گرجستان و داغستان و در دامنه های صخره ای در جنگل راش بلوط و ممرز رشد می کنند

گل صد تومانی - درختی - TREE PEONY

 359: کد

ساقه هاي گل صد تومانی - درختی، چوبي و گلهايش پهن ميباشد