شماره تماس : 8070-602-416

  

Save

Save

Back to top
Go to bottom

پیراکانتا

کد: d1701

پیراکانتا (Fire Thorn) عمدتا برای ایجاد حریم و حایل گیاهی مخصوصا درنواحی سردترپرورش داده می شود.

 

پیراکانتا

پیرکان به صورت بونسای بسیارزیبا بوده وبرای تزیین خانه وادارات استفاده میشود دسته گلهای سفید خار آتشین دراواخربهاربربوته ها آشکارمی شوند.
ساقه های خارداروبرگ های سبزبراق دارد, درزمستان خوشه های گل سفید آن بسیار جذاب است وازابتدای عمر گیاه برشاخسارانش می شکفند.
در طول پاییزوزمستان نمایش پردوام میوه های خوشه آیی وآلبالو مانند نارنجی یا سرخ آتشین جلوه ی درخشانی به باغ می دهد وموجب جذب پرندگان می شود واین امرخود موجب پراکنده شدن بذر گیاه می گردد.
اقلام فراوان این گیاه با عمرطولانی درنواحی خنک دردسترس است . اگرچه این گیاه غالبا برای ایجاد حریم و حایل بکار میرود ، اما میتوان داربستی شود. ارتفاع آن بعد ازپنج تا ده سال به سه تا پنج مترمی رسد.
بهترین رشد و نمو را در آب و هوای سرد و مرطوب دارد ، اما دراقلیمهای دیگر نیز، جزء نواحی خیلی گرم ، به خوبی می رویند. برای داشتن رشد کامل و متراکم به آفتاب کامل نیازدارد وبه باد تحمل نشان می دهد ، اما غالبا به عنوان باد شکن و پرچین و حایل پرورش داده می شود.
به انواع گوناگونی ازخاکها تحمل نشان می دهد . به خاک خوب زهکشی شده غنی شده با کود آلی را ترجیح می دهد اما در خاک های فقیر هم کاملا خوب رشد می کند .
میوه های آلبالویی رنگینی درپاییزوزمستان برشاخساران این گیاه جلوه گری می کنند ، که از انگیزه اصلی کاشت آن است.
به بوته های تازه کاشته شده به طورمنظم آب بدهید ، اما بوته های جا افتاده دوره های طولانی خشکی را بسلامت ازسرمی گذرانند. اگر هردوتا سه هفته یکبارآبیاری سنگین بشوند نشوونمای خوبی را خواهد داشت.
کوددهی ضروری نیست ، اما در بهارمی توان کود یا غذای کامل گیاهی را درزمین به کاربرد.
هرس شاخه ضروری نیست ، فقط برای حفظ شکل وشمایل درخت می توان هرموقع ازسال اقدام کرد.
مشکل خاصی از نظرافت وبیماری ندارد.

خواندن 238 دفعه

دسته بندی کامل درختان و درختچه ها