شماره تماس : 8070-602-416

  canada

Save

Save

کد: 104

گل ها به رنگ سفید و دارای چهار لوب بوده که گرده افشانی آنها توسط زنبورهای عسل صورت می گیرد.

کد: 60

میوه این درخت در تابستان قهوه ای و در بهار سبز می باشد.

کد:24

برگ نو معمولی (COMMON PRIVET) درختچه ای نیمه همیشه سبز یا خزاندار است.

کد:6

تنه درخت بداغ زمانی که خرد و یا شکسته میشود دارای بوی بسیار بدی است.